Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > สติ้กเกอร์ ลาเบล ฉลาก ( Sticker Label ) > สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบ Direct Thermal
 
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบ Direct Thermal
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบ Direct Thermal
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบ Direct Thermal
Code :
1875000000004
Product :
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบ Direct Thermal
รุ่น :
สติ๊กเกอร์ ลาเบล บาร์โค้ด ฉลาก สินค้า ยา บรรจุภัณฑ์ ( Sticker Label Barcode )
รายละเอียด :

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal คือ สติ๊กเกอร์ที่เคลือบสารเคมีไว้ด้านหน้า ใช้ระบบถ่ายเทความร้อนผ่านหัวพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ เป็นวัสดุจำพวกกระดาษคล้ายกับกระดาษแฟกซ์


ลักษณะงานที่นำไปใช้ : การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal มาประยุกต์การใช้งาน ใช้กับงานที่ไม่ต้องการความคงทน ใช้สำหรับชิ้นงานที่มีอายุการใช้งานสั้นฯ เพราะสติ๊กเกอร์ความร้อนจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของแสง UV และความร้อน ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าเร็ว ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผัก, ผลไม้

จุดเด่น : เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ ง่ายต่อการนำมาใช้งาน และประหยัดต้นทุน

ผ้าหมึกที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ จะใช้ในงานที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าเร็ว ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผัก, ผลไม้